Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

N

Persoonlijk advies

N

Op maat gemaakt

N

Eigen plaatsingsdienst

Algemene voorwaarden

Art. 1 Identiteit en diensten van de onderneming

Barbara Doms Kwachtstraat 2
2260 Westerlo 0479/720011
info@bdatelier.be www.bdatelier.be
BTW nr.: BE0523.974.303

o Adviseren en plaatsen van raamdecoratie op maat bij particulieren en bedrijven.
o Het begeleiden van opruimsessies en het geven van tips en tricks om een bepaalde ruimte zo

georganiseerd en mooi af te werken zodat alles één geheel wordt.

Art. 2 Privacy

De klant geeft BD de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar klantenbestand. BD streeft ernaar persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving. U kunt deze privacygegevens steeds raadplegen op volgende pagina www.bdatelier.be/privacy/
Deze privacy policy maakt integraal deel van deze algemene voorwaarden.

Art. 3 Betalingsvoorwaarden

Bij het plaatsen van raamdecoratie op maat gebeurt de betaling steeds per overschrijving en dit op het volgende rekeningnummer:
AXA Bank:
IBAN BE75 7512 0937 5651 BIC: AXABBE22

De factuur moet worden betaald binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum met de vermelding van het factuurnummer.
Na betaling van dit factuur gaat u akkoord met de staat waarin de geleverde of geplaatste goederen zich bevinden op de factuurdatum. Eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken dienen gemeld te worden voor de vervaldatum van de eindfactuur.

Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 25€) als schadebeding.

Het adviesgesprek alsook bij een opruimtraject dient steeds de betaling ter plaatse worden uitgevoerd. Tenzij anders overeengekomen tijdens het vastleggen van de afspraak en/of opruimtraject.
Dit kan cash, via bancontact/payconiq, via overschrijving of via online bankcontact SUMUP.

Art. 4 Leveringsvoorwaarden

Leveringtermijn ligt gemiddeld tussen de vier à zes weken.
Wanneer de fabrikant of mezelf dit moet wijzigen vanwege onvoorziene omstandigheden (zoals o.a. stockvoorraad, verlofperiode), zal de aangepaste leveringstermijn zo snel mogelijk worden doorgegeven.

Art. 5 Garantie

Na plaatsing van de gordijnsystemen is een garantie van 2 jaar startend vanaf de factuurdatum van toepassing op de systemen.
Tenzij anders vermeld in de overeenkomst.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor verkleuring van de stof door toedoen van zonlicht en/of kunstlicht, beschadiging of losgekomen stiksel.

Alsook krimping na manipulatie van de stof van uwentwege, hiermee specifiek bedoeld: behandeling met chemische producten of niet wassen volgens de voorgeschreven voorschriften.

Algemene voorwaarden

 

Art. 6 Klachten

Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum.
Het dient steeds schriftelijk te gebeuren en gemotiveerd.
Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt zowel de overeenkomst als de factuur geacht te zijn aanvaard.
Voor klachten en ondersteuning kan u altijd terecht op het volgend e-mail adres:
info@bdatelier.be of telefonisch op het volgend nummer: 0032 (0) 479 72 00 11 tijdens de kantooruren.

Art. 7 Belet en annulaties
Raamdecoratie
Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken, is de klant – voor zover dit een overeenkomst is – gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.

Pakket opruimcoaching

Afspraken voor sessies opruimcoaching van het pakket kunnen ten laatste 24 uur vooraf verzet worden naar een later tijdstip. Afspraken waarbij niet of te laat wordt gemeld dat de afspraak niet kan doorgaan, kunnen niet meer op een later tijdstip opgenomen worden, behalve in geval van ziekte van de klant.
BD houdt zich het recht voor om een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht. De klant wordt hierover onmiddellijk op de hoogte gebracht. BD zal in dat geval andere data voorstellen. De klant heeft dan geen recht op een schadevergoeding.

Als de klant tijdens een sessie opruimcoaching eenzijdig beslist om op een vroeger uur dan afgesproken te stoppen, kunnen de resterende uren niet naar een later tijdstip overgedragen worden.

Wanneer wij ervan overtuigd zijn de klant niet verder te kunnen coachen, om welke reden dan ook, dan kan het pakket voortijdig beëindigd worden. In dat geval heeft de klant recht op een terugbetaling van de onvoltooide sessies van het pakket.

Opruimcoaching per sessie

Afspraken voor een sessie opruimcoaching kunnen ten laatste 24 uur vooraf geannuleerd worden per e-mail of telefoon. Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt er 25 EUR in rekening gebracht, behalve in geval van ziekte van de klant.

BD houdt zich het recht voor om een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht. De klant wordt hierover onmiddellijk op de hoogte gebracht. Er wordt in dat geval een andere datum voorgesteld. De klant heeft dan geen recht op een schadevergoeding.

Als de klant tijdens een opruimcoaching beslist om op een vroeger uur dan afgesproken te stoppen, wordt het volledige tarief van de sessie aangerekend.

Wanneer wij ervan overtuigd zijn de klant niet verder te kunnen coachen, om welke reden dan ook, dan kan de opruimcoaching voortijdig beëindigd worden. In dat geval heeft de klant recht op een terugbetaling van de onvoltooide uren van de coachingsessie.

Algemene voorwaarden

Art. 8 Aansprakelijkheid

BD is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de klant heeft genomen tijdens de opruimcoaching, al dan niet in overleg met de consultant. De klant is steeds zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes.
De voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij de consultant heeft gemeld. Als er door het verrichten van diensten door de consultant schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door BD afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

Art. 9 Ingebrekestelling

In de gevallen waarin de Wet van 01.09.2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstneming of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan schriftelijk melden aan de verkoper.

Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemmig binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.